Proračun

4. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - posebni dio rashodi i izdaci
3. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio rashodi i izdaci
2. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio prihodi
1. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i prijekcije za 2021. i 2022. godinu - naslovnica
10. Obrazloženje ostvarenja polugodišnjeg izvještaja
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna - račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračuna - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračuna - rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračuna - prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračuna - rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračuna - prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019. godinu - naslovnica
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Jakšić za razdobolje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019.
10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka za 2018. godinu
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna - račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračuna - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračuna - rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračuna - prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračuna - rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračuna - prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu - naslovnica
Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća Općine Jakšić za razdobolje od 01.01.-31.12.2018. godine
Konsolidirana fnancijska izvješća Općine Jakšić za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine
Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu
Bilješke uz Financijska izvješća za razdobolje od 01.01.-31.12.2018.
Izmjene plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - rashodi i izdaci - projekcije za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - prihodi i primici - projekcije za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - posebni dio
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - raspoloživa sredstva i račun financiranja
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - rashodi i izdaci
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - prihodi i primici
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - naslovnica
1. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -naslovnica
2. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -opći dio - račun prihoda
3. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -opći dio - račun rashoda i izdaci
4. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -račun financiranja i raspoloživa sredstva
5. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -posebni dio
6. Plan proračuna za 2019.i projekcija 2020.i 2021.- projekcije 2020.i 2021.-prihodi i primici
7. Plan proračuna za 2019.i projekcija 2020.i 2021.- projekcije 2020.i 2021.-rashodi i izdaci
8. Plan razvojnih programa za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
9. Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu - opći dio rashodi i izdaci
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu - opći dio prihodi
 
 
Powered by Phoca Download