Proračun

10. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA- ZA 2019.
08. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
07. OPĆI DIO PROR.-RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
06. OPĆI DIO PROR.-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
05. OPĆI DIO PROR.-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
04. OPĆI.DIO.PROR.-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
03. OPĆI DIO PROR.-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
02. OPĆI DIO PROR.-PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
01. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019.-NASLOVNICA
TROMJESEČNO IZVJEŠĆE OPĆINE JAKŠIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2020.
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA OPĆINE JAKŠIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE JAKŠIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.
Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019.godinu
Bilješke uz financijska izvješća Općine Jakšić za razdoblje 01.01.-31.12.2019.
8.IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.S PROJEKCIJAMA ZA 2020.I 2021.
7.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-PROJEKCIJE 2020. 2021.-RASHODI I IZDACI
6.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-PROJEKCIJE 2020. 2021.-PRIHODI I PRIMICI
5.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-POSEBNI DIO
4.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-RASPOLOŽIVA SREDSTVA I RAČUN FINANCIRANJA
3.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-OPĆI DIO-RASHODI I IZDACI
2.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-OPĆI DIO-PRIHODI I PRIMICI
1.I IZMJ.I DOPUNE PRORAČUNA 2019.-NASLOVNICA
Odluka o izvršavanju proračuna 2020
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.S PROJEKCIJAMA ZA 2021.I 2022
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021.2022.-PROJEKCIJE 2021. 2022.-RASHODI I IZDACI
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021.2022.-PROJEKCIJE 2021. 2022.-PRIHODI I PRIMICI
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021.2022.-POSEBNI DIO
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021.2022.-RAČUN FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021,2022.-OPĆI DIO-RAČUN RASHODA I IZDACI
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021.2022.-OPĆI DIO-RAČUN PRIHODA
PLAN PRORAČUNA 2020.I PROJ.2021, 2022.-NASLOVNICA
Proračunski vodič za građane za 2019. godinu
4. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - posebni dio rashodi i izdaci
3. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio rashodi i izdaci
2. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio prihodi
1. Prijedlog proračuna Općine Jakšić za 2020. i prijekcije za 2021. i 2022. godinu - naslovnica
10. Obrazloženje ostvarenja polugodišnjeg izvještaja
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna - račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračuna - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračuna - rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračuna - prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračuna - rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračuna - prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019. godinu - naslovnica
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Jakšić za razdobolje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019.
10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka za 2018. godinu
 
 
Powered by Phoca Download