Proračun

8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna - račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračuna - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračuna - rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračuna - prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračuna - rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračuna - prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu - naslovnica
Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća Općine Jakšić za razdobolje od 01.01.-31.12.2018. godine
Konsolidirana fnancijska izvješća Općine Jakšić za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine
Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu
Bilješke uz Financijska izvješća za razdobolje od 01.01.-31.12.2018.
Izmjene plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - rashodi i izdaci - projekcije za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - prihodi i primici - projekcije za 2019. i 2020.
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - posebni dio
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - raspoloživa sredstva i račun financiranja
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - rashodi i izdaci
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - prihodi i primici
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - naslovnica
1. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -naslovnica
2. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -opći dio - račun prihoda
3. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -opći dio - račun rashoda i izdaci
4. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -račun financiranja i raspoloživa sredstva
5. Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. -posebni dio
6. Plan proračuna za 2019.i projekcija 2020.i 2021.- projekcije 2020.i 2021.-prihodi i primici
7. Plan proračuna za 2019.i projekcija 2020.i 2021.- projekcije 2020.i 2021.-rashodi i izdaci
8. Plan razvojnih programa za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
9. Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu - opći dio rashodi i izdaci
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu - opći dio prihodi
Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
10. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja za 2018. godinu
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna -račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračunski rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračunski rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračunski prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračunski rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračunski prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018.- naslovnica
Konsolidirani proračun Općine Jakšić
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu
10. Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2017. godinu
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna - račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 
 
Powered by Phoca Download