Službene internet stranice Općine Jakšić

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik koji je odgovoran za zakonito, pravilno i pravovremeno obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela. (JUO)

Opis poslova:

 • funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 • utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,
 • provođenje komunalnog reda,
 • uređenje prometa na području Općine Jakšić, organizaciju prijevoza u lokalnom cestovnom prometu,
 • poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo),
 • praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • koordinaciju s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu Jakšić (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.),
 • investicijsko održavanje imovine Općine,
 • upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,
 • zakup i najam nekretnina u vlasništvu Općine,
 • ugovaranje zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,
 • postupke javne nabave, sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama,
 • sudjelovanje u izradi akata iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća,
 • izradu i izvršavanje Proračuna Općine Jakšić,
 • izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija,
 • financijsku operativu,
 • pripreme te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
 • osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području Općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,
 • pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture,
 • osiguravanje lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja obrazovanja,
 • osiguravanje lokalnih potreba u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi)
 • osiguravanje lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga),
 • osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,
 • osiguravanje lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,
 • zaštite kulturne baštine,
 • obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Jakšić.

Akti:

Kontakt podaci:

Nela Včelik, pročelnik JUO

Tel: 034/315 514
Fax: 034/257 123
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Julija Panijan, referent za financije

Tel:034/315 514
Fax:034/257 123
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tomislav Ester, viši referent za proračun i računovodstvo

Damjan Maglica, referent za komunalno gospodarstvo, komunalni redar

Tel:034/315 514
Fax:034/257 123
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija