Službene internet stranice Općine Jakšić

Petak, 05 Svibanj 2023 08:53

Javni natječaj za prijem u službu – Komunalni radnik/radnica za obavljanje komunalnih djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:112-02/23-01/01
URBROJ:2177-04-03-01-23-02
Jakšić, 05. svibnja 2023.

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u nastavku teksta ZSN-a), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić, na određeno puno radno vrijeme, na radno mjesto:

1. KOMUNALNI RADNIK/RADNICA za obavljanje komunalnih djelatnosti
- 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca

Posebni uvjeti:

 • osnovna škola, srednja stručna sprema
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZNS-a :

 • punoljetnost,
  hrvatsko državljanstvo,
  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 ), osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21 -u nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima) članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/101, 93/11-u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na javni natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava na koji se poziva.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela).

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diploma/svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu / e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje/odnosno potvrda o podacima evidentiranim matičnoj evidenciji Zavoda
 • koju na osobno traženje osiguranika izdaju područne službe/uredi Zavoda ),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18) -
 • (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o davanju privole za javnu objavu podataka
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu na određeno vrijeme.

Tekst izjave o davanju privole za javnu objave podataka može se preuzeti na web-stranici Općine Jakšić http://www.jaksic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, Osječka 39, 34308 Jakšić.
Isprave se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web-stranici Općine Jakšić (http://www.jaksic.hr) i oglasnoj ploči Općine Jakšić (Osječka 39) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuju uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen.

U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Jakšić, Osječka 39, 34308 Jakšić, s naznakom: “Natječaj za prijam u službu – Komunalni radnik/radnica za obavljanje komunalnih djelatnosti”, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Općine Jakšić http://www.jaksic.hr, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA:
Nela Včelik, mag.oec. v.r.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija