Službene internet stranice Općine Jakšić

Petak, 10 Studeni 2017 01:00

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jakšić

Na temelju članka 6. st. 1. i st. 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15), dana 9. studenog 2017. godine, načelnik Općine Jakšić objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jakšić

Predmet zakupa:

- Poslovni prostor u vlasništvu Općine Jakšić u sklopu mjesnog doma u Rajsavcu, k.č. broj 1373/2 u k.o. Cerovac, ukupne površine 47,73 m2.

 

Namjena prostora:

- Trgovina mješovite robe

 

Zakupnina:

- Početna cijena: 620,00 kuna / mjesečno

- Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika

 

Vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup:

- Poslovni prostor se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.

- Poslovni prostor se daju u zakup u viđenom stanju.

 

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti (za pravne osobe) naziv tvrtke, broj žiro računa (IBAN), a za fizičke osobe svoje ime i prezime, adresu, podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe, ponuđeni iznos zakupnine, namjenu, te priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine.

Jamčevina iznosi dvomjesečni iznos početne zakupnine i uplaćuje se u korist proračuna Općine Jakšić broj:IBAN: HR3424070001816400004, MODEL: HR68, poziv na broj 7722-OIB. Uz ponudu se prilaže upravna pristojba 20,00 kuna. U ponudi navesti e-mail adresu i kontakt telefon.

Ukoliko izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Općinskog načelnika.

Popis dokumentacije koja se prilaže uz ponudu:

-Sudionik natječaja mora priložiti:

- ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku osobne iskaznice;

- ako je natjecatelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima;

- rješenje o osnivanju obrta (obrtnica);

- original ili presliku rješenja o registraciji udruženja građana ako je natjecatelj organizacija građana;

- original ili presliku rješenja o registraciji političke stranke, ako je natjecatelj politička stranka;

- potvrdu Općine Jakšić da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Općini;

- potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu;

- dokaz o uplati jamčevine;

- upravna pristojba 20,00 kn.

 

Kod zaključivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju.

Sve obavijesti o poslovnom prostoru koji se izlaže natječaju može se dobiti u Općina Jakšić, Osječka 39, 34308 Jakšić, na telefon 034/ 315 514.

Pismene ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA JAKŠIĆ, OSJEČKA 39, 34308 JAKŠIĆ s naznakom «NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ».

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Osobe određene člankom 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04; 92/05; 2/07; 107/07; 65/09; 137/09; 146;10; 55/11; 140/12; 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), imaju prednost pri sklapanju ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude (uz ponudu naprijed navedenog moraju dostaviti dokaz radi ostvarenja prava po ovom osnovu i obvezni su u ponudi navesti prihvaćanje uvjeta najpovoljnije ponude.

Općinski načelnik zadržava pravo zaključenja ugovora i sa sudionikom natječaja koji ispuni sve tražene uvjete iz natječaja, ponudi najvišu cijenu zakupnine, te ako ponudi drugu namjenu od one utvrđene natječajem. Općinski načelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda:

Izbor najpovoljnijeg sudionika natječaja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine. Prikupljene ponude, otvoriti će se javno, na sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, u zgradi Općinske vijećnice, Osječka 39, Jakšić, 21.11.2017.god. u__11_h.

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku 15 dana od dana otvaranja ponuda te će se dostaviti ponuditeljima zajedno s povratom jamčevine (onima koji ne uspiju u natječaju).

 

 

KLASA:372-03/17-01/1

UR.BROJ: 2177/04-02/17-1 OPĆINSKI NAČELNIK:

 

 

Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija