Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 22 Studeni 2017 01:00

Ponovljeni javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017.2018. godinu

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JAKŠIĆ

Općinski načelnik

 

Na temelju članka 7., i članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju Ponovljenog javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2017./2018.: KLASA:022-01/17-01/57; URBROJ:2177/04-02/17-4, od 22. studenog 2017.; , Općinski načelnik Općine Jakšić dana, 22. studenog 2017. godine raspisuje

PONOVLJENI J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu  Stipendije Općine Jakšić za akademsku  godinu 2017./2018.
studentima s područja Općine Jakšić


1. U akademskoj godini 2017./18.,ponavlja se javni natječaj za dodjelu još 6(šesti)  stipendija.

 • korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. listopada do 31. srpnja u  akademskoj godini 2017/2018., u obliku 10 mjesečnih isplata, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija do dana diplomiranja, a najduže za vrijeme jedne godine apsolventskog staža korisnika stipendije

 • mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn

2. Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju studenti  koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,

 • da su redoviti studenti koji  imaju stalno prebivalište na području Općine Jakšić najmanje dvije godine te  studiraju  izvan mjesta prebivališta, u RH,

 • da nisu korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,

 • da je uspjeh u studiranju (prosjek ocjena najmanje 3,0), da su završili  srednjoškolsko obrazovanje (studenti prve godine studija) s  najmanjom ocjenom 3,5

3. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić ili na  www.jaksic.hr),

 • uvjerenje o prebivalištu (PU MUP-a),

 • rodni list (preslika dokumenta),

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica (preslika dokumenta),

 • ovjerenu presliku svjedodžbe  završnog razreda  srednje škole (za studente prve godine), potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u narednu akademsku godinu,

 • prijepis ocjena svih položenih ispita, za studente druge, treće , četvrte, pete, odnosno završne  godine (preslika dokumenta i original ili ovjereni preslika na uvid),

 • uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,

 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva,(obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na www.jaksic.hr ),

 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,

 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,

 • potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca - potvrda o isplati plaće, odnosno preslika odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2017. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslika dokumenta i original na uvid),

 • potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili PU MUP-a, ili preslika braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju - sudionike Domovinskog rata - hrvatski branitelj  ili dijete sudionika - hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu),

 • dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslika rješenja, potvrde i sl.),

 • dokaz o sudjelovanju i uspjesima na smotrama i natjecanjima,

 • izjava da ne prima drugu stipendiju (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na www.jaksic.hr ).

4. Rezultati natječaja: kandidat može uložiti pismeni prigovor putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić u roku 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti. O prigovoru odlučuje općinski Načelnik.

5. Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 7. prosinca 2017.godine   na  adresu :

Općina Jakšić
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
34308 Jakšić, Osječka 39

 

 

 

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija