Službene internet stranice Općine Jakšić

Ponedjeljak, 22 Siječanj 2018 01:00

Javni natječaj za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Jakšić

Na temelju zaključka Općinskog vijeća Općine Jakšić o odobrenju prodaje plinske mreže u vlasništvu Općine Jakšić, Klasa: 021-01/17-01/24, Urbroj: 2177/04-01-17/4 od 29. studenog 2017. godine i članka 4.Odluke o gospodarenju imovinom (Službeni glasnik broj 114/17), načelnik Općine Jakšić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Jakšić

I. Općina Jakšić prodaje plinsku mrežu u vlasništvu Općine Jakšić sagrađenu u Općini Jakšić (naselja Eminovci, Jakšić, Treštanovci, Bertelovci, Tekić, Radnovac, Rajsavac, Ramanovci, Granje i Cerovac) ukupne dužine plinske mreže  od 42.368,00 metara.

II. Početna cijena ponude za kupnju plinske mreže  plinovoda naselja Općine Jakšić iznosi 1.771.078,15 kuna.

Rok za podnošenje ponuda je do 05.02.2018. godine  do 12,00 sati. Ponude se podnose na adresu: Općina Jakšić, Osječka 39, 34 308 Jakšić, uz naznaku: „Ponuda za plinsku mrežu – ne otvaraj“. Smatra se da je ponuda predana u roku samo ako ju je Općina Jakšić primila do isteka roka za predaju ponuda.

Javno otvaranje pisanih ponuda obavit će se dana 06.02.2018. u 14,00 sati u Općini Jakšić, Osječka 39,  Jakšić.

III. Ponude na ovaj javni natječaj podnose se u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici, a ponuda mora sadržavati:
- Obrazac ponude s osobnim podacima (Ime i prezime, OIB fizičke osobe ili OIB i tvrtku pravne osobe potpunu adresu, odnosno drugi važeći identifikacijski podatak za strane fizičke ili pravne osobe, broj računa za povrat jamčevine) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama.
Ponuđena cijena za kupovinu plinske mreže ne može biti niža od početne cijene iz ovog javnog natječaja.
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvod iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno drugu važeću identifikacijsku ispravu za strane fizičke osobe, odnosno drugu važeću registraciju za strane pravne osobe.
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 50.000,00 kuna.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Općine Jakšić broj: HR3424070001816400004  s pozivom na broj odobrenja HR68-7757-OIB uplatitelja i naznakom „jamčevina za plinsku mrežu“.
Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se beskamatno vratiti u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća. Ponuditelji koji ne uspiju na natječaju bit će obaviješteni u roku 8 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća.
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

IV. Obrazac ponude može se preuzeti na web stranicama Općine Jakšić www.jaksic.hr, dobiti u Općini Jakšić ili će ga Općina Jakšić dostaviti na traženje zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba.

V.  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja  uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

VI.   Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti s Općinom Jakšić ugovor o kupoprodaji. Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne sklopi ugovor o kupoprodaji i/ili  ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Općinsko vijeće Općine Jakšić utvrdit će kao najpovoljnijeg ponuditelja slijedećeg ponuditelja koji je ponudio najveći novčani iznos u odnosu na ponuditelja koji nije sklopio kupoprodajni ugovor i/ili nije platio kupoprodajnu cijenu u utvrđenom roku.

VII.   Podnošenjem  ponude Općina Jakšić smatra se da je ponuditelj izvršio pregled stanja plinske mreže Općine Jakšić, utvrdio sve činjenice i okolnosti koje su bitne za premet prodaje i utvrdio sve relevantne tehničke podatke, pa se stoga prodaja obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te su isključeni bilo kakvi naknadni prigovori u vezi kupoprodaje plinske mreže.

VIII.  Prodavatelj zadržava pravo, bez posebnog obrazloženja, ne prihvatiti niti jednu ponudu.

Klasa: 022-01/18-01/21       
Urbroj: 2177/04-02-18/2
                                                                              Načelnik Općine Jakšić
                                                                              Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija