Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 29 Ožujak 2023 10:01

Prodaja zemljišta u k.o. Cerovac

Odlukom Općinskog vijeća Općine Jakšić daje se na prodaju putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda, nekretnina-zemljište u vlasništvu Općine Jakšić, a koje se u naravi nalazi na području naselja Cerovac unutar građevinskog područja naselja Cerovac k.č.br. 699/1, oranica Cerovac, površine 1080 m², upisana u zk.ul.br 581, u k.o. Cerovac.

Za navedenu nekretnine određuje se početna cijena u iznosu od 2,5812 Eura/m².
Cijena zemljišta uvećava se za troškove izrade Procjembenog elaborata za k.č. broj 699/1 u k.o. Cerovac .

Rok za podnošenje pisanih ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija