Službene internet stranice Općine Jakšić

Četvrtak, 06 Srpanj 2023 10:09

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Treštanovci

Odlukom Općinskog vijeća Općine Jakšić daje se na prodaju putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda, nekretnina-zemljište u vlasništvu Općine Jakšić, a koje se u naravi nalazi na području naselja Treštanovci ,unutar građevinskog područja naselja Treštanovci,
katastarska čestica broj 323, KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U SELU, površine 3785 m², upisana u zk.ul.br.81, k.o. Treštanovci.

Ponuda se podnosi za navedenu nekretninu za koju se određuje početna cijena prema navedenoj tržišnoj cijeni iz Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine u iznosu od 13.196,18 €.

Cijena zemljišta uvećava se za troškove izrade iz Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine za k.č. br. 323 u k.o. Treštanovci.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.

Tekst Javnog natječaja možete pronaći u prilogu ove objave.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija