Službene internet stranice Općine Jakšić

Ponedjeljak, 10 Kolovoz 2020 11:29

Javni natječaj za prijem u službu – Viši stručni referent za proračun i računovodstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

P OŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JAKŠIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/20-01/01

URBROJ:2177/04-03-20-2

Jakšić, 07.kolovoza 2020.

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić dana 07.kolovoza 2020.godine, raspisuje

 

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

VIŠI REFERENT - za proračun i računovodstvo 1 (jedan) izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Posebni uvjeti za prijam u službu:

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke,

najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

položeni državni stručni ispit;

poznavanje rada na računalu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i Opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

punoljetnost,

hrvatsko državljanstvo,

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem su rodu navedeni.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) (osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Za radno mjesto mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja ispita u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: undefined.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/ kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti i adresu elektroničke pošte).

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:

životopis,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe),

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju),

dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu /e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje/odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda , koju na osobno traženje osiguranika izdaju područne službe/uredi Zavoda ),

dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu o radnopravnom statusu/ e-radnoj knjižici pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

vlastoručno potpisanu Izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18) - (izjavu nije potrebno ovjeravati),

vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu - (izjavu nije potrebno ovjeravati),

vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju privole za javnu objavu podataka.

Tekst Izjave o davanju privole za javnu objavu podataka može se preuzeti na web-stranici Općine Jakšić www.jaksic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, Osječka 39, Jakšić.

Isprave se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web-stranici Općine Jakšić (www.jaksic.hr) i oglasnoj ploči Općine Jakšić (Osječka 39) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na web-stranici Općine Jakšić (www.jaksic.hr) i oglasnoj ploči Općine Jakšić objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu na radno mjesto, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Jakšić, Osječka 39, 34 308 Jakšić, s naznakom: “Natječaj za prijem u službu”, a sve u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA JEDINSTVENOG

UPRAVNOG ODJELA:

Nikolina Gazilj, mag.iur.v.r.

 

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija